Vedtægter

For Brudager Bylaug

§1
Foreningens navn er, Brudager Bylaug, Brudager Bygade 11, Brudager, 5882 Vejstrup.

§2
Foreningen har til formål at drive forsamlingshus i Brudager. Formålet er at stille lokaler til rådighed for foreningsaktiviteter, kulturelle formål og private selskaber.

§3
For så vidt der ved foreningens drift efter afskrivning fremkommer overskud, der ikke er medgået til udligning af underskud fra tidligere år eller henlæggelse af eventuelt fremtidigt underskud, kan det anvendes til ekstraordinær afskrivning, modernisering eller udvidelse af bestående bygninger. De foreningen tilhørende midler skal indsættes på bank- eller sparekassebog lydende på foreningens navn eller anbringes i sådanne værdipapirer, i hvilke umyndiges midler kan anbringes.

§4
Medlemmer er beboere i Brudager Sogn, og som medlemmer optages enkeltpersoner med tilknytning til Brudager sogn.

Hvert enkelt medlem indbetaler et årligt medlemsbidrag, hvis størrelse fastsættes på hvert års generalforsamling. Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue eller eventuelt overskud, der alene tilfalder foreningen. De hæfter ej heller for foreningens gæld eller eventuelle driftsunderskud.

Medlemsbevis giver adgang til een stemme på foreningens generalforsamling.
Medlemsbeviser kan ikke overdrages, ej heller overgå til arvinger. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Udelukkelse af et medlem godkendes på den følgende generalforsamling.

§5
Den til foreningens drift nødvendige kapital søges tilvejebragt ved kontingent, offentlige- og private tilskud,  indsamlinger og arrangementer, belåning og udlejning af foreningens lokaler.

§6
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Spørgsmål om vedtægtsændringer og salg af ejendom skal vedtages på generalforsamlingen.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemme flertal. Hvis blot eet medlem forlanger det, skal afstemningen være skriftlig. En beslutning om foreningens opløsning er dog kun gyldig, såfremt mindst 2/3 af medlemmerne giver møde på generalforsamlingen og der ved almindeligt stemmeflertal stemmes for opløsning.

Forslag om foreningens opløsning skal vedtages på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

I tilfælde af opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelsen af foreningens midler, som dog under alle omstændigheder skal anvendes til idrætslige og/eller kulturelle formål i Brudager sogn.

§7
Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer adgang. Hvert kontingentbetalende medlem over 18 år har een stemme. Stemmeret kan kun udøves ved personlig nærværelse.

Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 10 dages varsel, ved husstandomdelt indkaldelse på papir, eller udsendt e-mail, samt ved opslag på forsamlingshuset.
Dagsorden ifølge lovene.

§8
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, fastelavnsmandag.
Dagsordenen skal omfatte følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Årsberetning aflægges til godkendelse.
 3. Revideret klokkeregnskab forelægges til godkendelse.
 4. Revideret forsamlingshusregnskab forelægges til godkendelse.
 5. Indkomne forslag. (forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indgivet  skriftlig til bestyrelsen senest 8 dage før)
 6. Forslag til kontingent.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen, (for en 2 års periode).
 9. Valg af revisor ((2) hver for en 2 års periode)
 10. Valg af revisorsuppleant.
 11. Eventuelt (herunder kan intet vedtages.)

§9
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 30 af  medlemmerne skriftlig overfor bestyrelsen fremsætter anmodning herom.

§10
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 9 medlemmer, der vælges for 3 år ad gangen, således at der skiftevis afgår 3 medlemmer.

§11
Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer er til stede. Dens beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte de udvalg, som den finder nødvendige, så arbejdet kan ledes og fordeles hensigtsmæssigt. Bestyrelsen tager initiativ over for generalforsamlingen til fornyelser eller udvidelser, ansætter og afskediger værtsfolk og fastsætter lejen til de forskellige anvendelser af forsamlingshuset.

Bestyrelsen er bemyndiget til at foranledige optagelse af lån, hvor der til sikkerhed for sådanne, skal pantsættes foreningens faste ejendomme med tilbehør, endelig godkendelse skal dog ske på generalforsamlingen.

Over det på møderne passerede føres protokol, der underskrives af de deltagende medlemmer.

Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst 4 medlemmer anser det for påkrævet.

§12
Foreningens regnskabsår går fra l. januar til 31. december. Driftsregnskab og status afleveres senest den 30. januar til bestyrelsen i revideret stand.

§13
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand, eller i dennes fravær af næstformanden, hver i forbindelse med et bestyrelsesmedlem. (Fuldmagt kan udstedes af bestyrelsen, jf. D og §6).

Disse vedtægter annullerer tidligere vedtægter.

Vedtægterne revideret efter generalforsamlingen den 4. marts 2019.

Administratorlogin