Vedtægter

 

 

Vedtægter
For Brudager Bylaug

 

 

 • 1.

Foreningens navn er, Brudager Bylaug, Brudager Bygade 11, Brudager, 5882 Vejstrup.

 • 2.

Foreningen har til formål at drive forsamlingshus i Brudager. Formålet er at stille
lokaler til rådighed for foreningsaktiviteter, kulturelle formål og private selskaber.

 • 3.

For så vidt der ved foreningens drift efter afskrivning fremkommer overskud, der ikke
er medgået til udligning af underskud fra tidligere år eller henlæggelse af eventuelt
fremtidigt underskud, kan det anvendes til ekstraordinær afskrivning, modernisering
eller udvidelse af bestående bygninger. De foreningen tilhørende midler skal indsættes
på bank- eller sparekassebog lydende på foreningens navn eller anbringes i sådanne
værdipapirer, i hvilke umyndiges midler kan anbringes.

 • 4.

Medlemmer er beboere i Brudager Sogn, og som medlemmer optages enkeltpersoner
med tilknytning til Brudager sogn.

Hvert enkelt medlem indbetaler et årligt medlemsbidrag, hvis størrelse fastsættes på
hvert års generalforsamling. Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue eller
eventuelt overskud, der alene tilfalder foreningen. De hæfter ej heller for foreningens
gæld eller eventuelle driftsunderskud.

Medlemsbevis giver adgang til een stemme på foreningens generalforsamling.
Medlemsbeviser kan ikke overdrages, ej heller overgå til arvinger. Bestyrelsen kan
udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Udelukkelse af et medlem godkendes

på den følgende generalforsamling.

 

 

 • 5.

Den til foreningens drift nødvendige kapital søges tilvejebragt ved kontingent,
offentlige og private tilskud, indsamlinger og arrangementer, belåning og udlejning af
foreningens lokaler.

 

 • 6.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Spørgsmål om
vedtægtsændringer og salg af ejendom skal vedtages på generalforsamlingen.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemme flertal. Hvis blot
eet medlem forlanger det, skal afstemningen være skriftlig. En beslutning om
foreningens opløsning er dog kun gyldig, såfremt mindst 2/3 af medlemmerne giver

møde på generalforsamlingen og der ved almindeligt stemmeflertal
stemmes for opløsning.

Forslag om foreningens opløsning skal vedtages på 2 af hinanden følgende
generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

I tilfælde af opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelsen af
foreningens midler, som dog under alle omstændigheder skal anvendes til idrætslige
og/eller kulturelle formål i Brudager sogn.

 • 7.

Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer adgang. Hvert kontingentbetalende
medlem over 18 år har een stemme. Stemmeret kan kun udøves ved personlig nærværelse.

Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 10 dages varsel, ved husstandsomdelt indkaldelse på papir,

eller udsendt e-mail, samt ved opslag på forsamlingshuset.

 

Dagsorden ifølge lovene.

 

 • 8.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, fastelavnsmandag. Dagsorden skal omfatte følgende:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Årsberetning aflægges til godkendelse.
 3. Revideret klokkeregnskab forelægges til godkendelse.
 4. Revideret forsamlingshusregnskab forelægges til godkendelse.
 5. Indkomne forslag. (forslag der ønskes behandlet på den ordinære
  generalforsamling skal være indgivet skriftlig til bestyrelsen senest 8 dage før
  )
 6. Forslag til kontingent.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen, (for en 2 års periode).
 9. Valg af revisor ((2) hver for en 2 års periode)
 10. Valg af revisorsuppleant.
 11. (Herunder kan intet vedtages.)
 • 9.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil,
eller når mindst 30 af medlemmerne skriftlig overfor bestyrelsen fremsætter
anmodning herom.

 

 • 10.

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 9 medlemmer, der vælges for 3 år ad
gangen, således at der skiftevis afgår 3 medlemmer

 • 11.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer er til stede. Dens
beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte de udvalg, som den finder nødvendige, så
arbejdet kan ledes og fordeles hensigtsmæssigt. Bestyrelsen tager initiativ over for
generalforsamlingen til fornyelser eller udvidelser, ansætter og afskediger værtsfolk og
fastsætter lejen til de forskellige anvendelser af forsamlingshuset.

Bestyrelsen er bemyndiget til at foranledige optagelse af lån, hvor der til sikkerhed for
sådanne, skal pantsættes foreningens faste ejendomme med tilbehør, endelig godkendelse
skal dog ske på generalforsamlingen.

Over det på møderne passerede føre protokol, der underskrives af de deltagende
medlemmer.

Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst 4 medlemmer anser det for
påkrævet.

 • 12.

Foreningens regnskabsår går fra l. januar til 31. december. Driftsregnskab og status
afleveres senest den 30. januar til bestyrelsen i revideret stand.

 • 13.

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand, eller i dennes fravær af næstformanden, hver

i forbindelse med et bestyrelsesmedlem. (Fuldmagt kan udstedes af bestyrelsen, jfr. Dog §6.)

Disse vedtægter annullerer tidligere vedtægter.

Vedtægterne revideret efter generalforsamlingen den 4. marts 2019.